การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

 
 


 


โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดาได้เริ่มทำการศึกษาทดลอง
เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๒๘
โดยทำการศึกษา และวิจัยร่วมกับภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก
ศูนย์พันธุวิศวกรรม และเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

 
     
 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อพืช ในวันที่ ๙ พฤษภาคม ปีพุทธศักราช ๒๕๒๘ พร้อมมีพระราชกระแสรับสั่งให้
้อนุรักษ์ต้นขนุนบริเวณหลังพระที่นั่งไพศาลทักษิณ ในพระบรมมหาราชวัง จึงเริ่มมีการ
อนุรักษ์พันธุ์พืชหายากที่มีลักษณะพิเศษ เช่น ขนุนไพศาลทักษิณ มณฑา ยี่หุบ พุดสวน
และสมอไทย โดยการใช้เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

นอกจากนี้ยังมีการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ เช่น หวาย ซึ่งเป็นพื้นฐาน
ในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเริ่มจัดตั้งในปีพุทธศักราช  ๒๕๓๕

 
     
     
     
     
 
  ข้อมูลโดยละเอียด
 
 
 
 
 
ห้ามนำข้อมูลของโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา ไปเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๑ – โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา
จัดทำโดย งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา