การเพาะเลี้ยงและแปรรูปสาหร่ายเกลียวทอง

 
 


 


ในปีพุทธศักราช  ๒๕๒๙ งานวิจัยและพัฒนา โครงการ-
ส่วนพระองค์  สวนจิตรลดา  ได้ทำการศึกษาความเป็น
ไปได้ในการนำน้ำกากมูลหมัก ซึ่งเป็นผลพลอยได้จาก
การผลิตก๊าซชีวภาพ มาทดลองเพาะเลี้ยงสาหร่าย-
เกลียวทอง เพื่อนำมาใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตอาหาร
สำหรับเลี้ยงปลา ต่อมาจากผลงานวิจัยต่าง ๆ ที่ยืนยันว่า
สาหร่ายเกลียวทองมีโปรตีนสูง รวมถึงสารอาหารที่มี
ีประโยชน์ต่อร่างกาย จึงมีการพัฒนาปรับปรุงสูตรอาหาร
เพื่อเพาะเลี้ยงสาหร่ายเกลียวทองในน้ำสะอาด และนำ
มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับบริโภค ตั้งแต่ปี
ีพุทธศักราช  ๒๕๓๒

 
   
 

การเพาะเลี้ยงสาหร่ายเกลียวทอง จะเริ่มจากการนำเซลล์สาหร่ายที่แข็งแรงจาก
ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์มาเพาะเลี้ยงในบ่ออนุบาล จากนั้นจะย้ายมาเพาะ
เลี้ยงในบ่อซีเมนต์กลางแจ้ง ที่เติมน้ำสะอาด และสารอาหาร โดยมีการควบคุม
ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของสาหร่าย เช่น แสงสว่าง การหมุนเวียนของน้ำ
และการปนเปื้อนจากสารปนเปื้อน รวมทั้งสิ่งมีชีวิตชนิดอื่น

การเก็บเกี่ยว จะสามารถทำได้ภายในระยะเวลาประมาณ ๑๐ - ๑๕ วัน ถ้ามี
ปริมาณแสงแดดที่พอเหมาะ โดยจะทำการสูบน้ำที่มีสาหร่ายเกลียวทองจากบ่อ
ซีเมนต์ไปผ่านการกรองด้วยผ้าแพลงก์ตอนเนต (plankton net) ที่มีความถี่ของ
ตาข่ายสูงมาก ล้างสาหร่ายที่กรองได้ แล้วนำไปอบ และบด ให้เป็นผงละเอียด
จากนั้นจึงนำสาหร่ายเกลียวทองที่เป็นผงมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ เช่น สาหร่าย
เกลียวทองผงบรรจุแคปซูล และข้าวเกรียบรสสาหร่ายเกลียวทอง

 
 
 
 
 
 
  ข้อมูลโดยละเอียด
 
 
 
 
 
ห้ามนำข้อมูลของโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา ไปเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๑ – โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา
จัดทำโดย งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา