การผลิตแก๊สโซฮอล์ และดีโซฮอล์

 
 


 


ในการผลิตแก๊สโซฮอล์ จะนำแอลกอฮอล์ที่มีความบริสุทธิ์
๙๙.๕ % (ได้จากการแยกน้ำออกจากแอลกอฮอล์ ๙๕ %)
มาผสมกับน้ำมันเบนซิน โดยทั่วไปจะผสมในอัตราส่วนของ
แอลกอฮอล์ต่อน้ำมันเบนซิน ๑ : ๙ หรือแก๊สโซฮอล์ สูตร
อี ๑๐ ซึ่งในการผลิตแก๊สโซฮอล์ ๙๕ จะนำ้น้ำมันเบนซินที่
มีค่าออกเทน ๙๑ มาผสมกับแอลกอฮอล์ ส่วนในการผลิต
แก๊สโซฮอล์  ๙๑ จะใช้น้ำมันเบนซินที่มีค่าออกเทน ๘๗
มาทำการผสม ดังนั้นการใช้แก๊สโซฮอล์จึงเป็นการลดการใช้
้ปริมาณน้ำมันเบนซิน และยังใช้น้ำมันเบนซินที่มีค่าออกเทน
ต่ำในการผลิตอีกด้วย

 
   
 

ในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการผลิตดีโซฮอล์ สำหรับใช้งานกับเครื่องยนต์ดีเซล จะ
นำแอลกอฮอล์ความบริสุทธิ์ ๙๕ % มาผสมกับสารอีมัลซิไฟเออร์ (emulsifier) แล้ว
ผสมกับน้ำมันดีเซลในอัตราส่วนของแอลกอฮอล์ น้ำมันดีเซล และสารอีมัลซิไฟเออร์
๑๔ : ๘๕ : ๑ แต่เนื่องจากสารอีมัลซิไฟเออร์ที่ใช้มีราคาแพง และต้องสั่งซื้อจากต่าง
ประเทศ จึงเปลี่ยนไปศึกษาเรื่องการผลิตไบโอดีเซลแทน

 
 
 
 
 
 
  ข้อมูลโดยละเอียด
 
 
 
 
 
ห้ามนำข้อมูลของโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา ไปเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๑ – โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา
จัดทำโดย งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา