โรงเพาะเห็ด

 
 


 


การทดลองเพาะเลี้ยงเห็ด เริ่มขึ้นในปีพุทธศักราช
๒๕๓๑ ตามแนวพระราชดำริเกี่ยวกับการนำเศษวัสดุ
เหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
โดยในช่วงแรก มีการทดลองเพาะเลี้ยงเห็ดพื้นบ้าน
ของประเทศไทย เช่น เห็ดฟาง เห็ดนางฟ้า เห็ดหูหนู
เห็ดนางรม ต่อมากรมส่งเสริมการเกษตรมีการส่งเสริม
การเพาะเลี้ยงเห็ดหลินจือ เนื่องจากมีสรรพคุณใน
การบำรุงร่างกาย จึงปรับเปลี่ยนมาเพาะเลี้ยงเฉพาะ
เห็ดหลินจือ และยังมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการนำ
เห็ดหลินจือมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ อีกด้วย

 
   
 

วิธีการเพาะเลี้ยงเห็ดหลินจือ จะเริ่มจากการนำเชื้อบริสุทธิ์ จากเนื้อเยื่อ
บริเวณระหว่างหมวกดอกกับโคนดอกมาเพาะเลี้ยงในอาหารวุ้น เมื่อเส้นใยเห็ด
เดินจนเต็ม จะทำการขยายเชื้อลงบนเมล็ดข้าวฟ่าง เมื่อเส้นใยเห็ดเดินจนเต็ม
เมล็ดข้าวฟ่าง จะนำเมล็ดข้าวฟ่างประมาณ ๑๐ - ๑๕ เม็ด มาต่อเชื้อลงในถุง
อาหาร ซึ่งประกอบด้วยขี้เลื่อยไม้ยางพารา รำละเอียด ปูนขาว ยิปซั่ม ดีเกลือ
และน้ำตาลทรายแดง แล้วนำไปเรียงในโรงบ่มเส้นใยจนมีการสร้างตุ่มดอก จะ
ย้ายมายังโรงเปิดดอกเห็ด ซึ่งมีการควบคุมปริมาณความชื้น และจะทำการเก็บ
ดอกเห็ด เมื่อดอกเห็ดโตเต็มที่ มีสีน้ำตาลแดง ซึ่งรวมระยะเวลาในการเพาะ
เลี้ยงเห็ดหลินจือ ทั้งหมดประมาณ ๓ เดือน โดยถุงอาหารหนึ่งถุงสามารถเพาะ
เลี้ยงเห็ดได้เพียง ๒ ครั้ง

 
 
 
 
 
 
  ข้อมูลโดยละเอียด
 
 
 
 
 
ห้ามนำข้อมูลของโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา ไปเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๑ – โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา
จัดทำโดย งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา