โรงสีข้าวตัวอย่างสวนจิตรลดา

 
 


 


ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นห่วงสภาพ
ความเป็นอยู่ของชาวนา ซึ่งมีฐานะยากจน เนื่องจาก
ขายข้าวเปลือกได้ในราคาถูก  แต่ต้องซื้อข้าวสารและ
เครื่องอุปโภคบริโภคในราคาแพง จึงมีพระราชดำริว่า
สมควรที่จะแก้ไขโดยให้ชาวนารวมกันเป็นกลุ่มดำเนิน
งานในแบบสหกรณ์ ทำการสีข้าวเปลือกหรือมอบหมาย
หน้าที่ให้ตัวแทนของตนรับผิดชอบการสีข้าว ซึ่งเป็น
ผลผลิตของตนเอง แทนที่จะไปจ้างบุคคลอื่นสี หรือ
ขายข้าวเปลือกในราคาถูก

 
 
 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งโรงสีข้าว
ตัวอย่างสวนจิตรลดา และยุ้งฉางแบบต่าง ๆ เพื่อทำการศึกษาเกี่ยวกับวิธีการ
เก็บรักษาข้าวเปลือกและการสีข้าว โดยพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์
ในการดำเนินการและเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดโรงสีข้าวตัวอย่างสวนจิตรลดา
ในวันที่ ๘ พฤษภาคม ปีพุทธศักราช ๒๕๑๔

ในกระบวนการสีข้าว ข้าวเปลือกที่เก็บในยุ้งฉาง จะถูกลำเลียงมากะเทาะเอา
เปลือกข้าว (แกลบ) ออก ซึ่งข้าวที่กะเทาะเปลือกออกแล้ว เรียกว่า ข้าวกล้อง
(ข้าวอนามัย) และข้าวกล้องเมื่อผ่านการขัดถลอก (การขัดเบา ๆ) เพื่อเอาปลาย
ข้าวบางส่วนออกจะได้ข้าวซ้อมมือ ส่วนข้าวสารขาวจะเป็นข้าวที่ผ่านการขัดสี
ทั้งหมด ๓ ครั้ง 

 
 
 
 
 
 
  ข้อมูลโดยละเอียด
 
 
 
 
 
ห้ามนำข้อมูลของโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา ไปเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๑ – โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา
จัดทำโดย งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา