โรงน้ำผลไม้สวนจิตรลดา

 
 


 


เริ่มดำเนินการในปีพุทธศักราช  ๒๕๒๗ โดยนำเครื่อง
พาสเจอร์ไรส์เก่า ซึ่งมีอายุการใช้งานนานกว่า ๑๐ ปี
จากศูนย์รวมนม เนื่องจากกำลังการผลิตไม่เพียงพอ
แต่ยังสามารถใช้งานได้ดี มาทดลองผลิตน้ำผลไม้
พาสเจอร์ไรส์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษา ค้นคว้า
และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการแปรรูปผลผลิตผลไม้
รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนบริโภคผลิตภัณฑ์แปรรูป
จากผลไม้ ซึ่งมีประโยชน์ต่อสุขภาพ โดยเริ่มจากการ
ผลิตน้ำส้ม และน้ำอ้อยพาสเจอร์ไรส์ ซึ่งเป็นผลไม้ที่
มีราคาตกต่ำในช่วงเวลานั้น  

 
   
 

ในการเตรียมวัตถุดิบสำหรับการผลิตน้ำผลไม้พาสเจอร์ไรส์ สำหรับผลไม้สด
(เช่น ส้ม มะนาว) จะทำการคั้นเอาน้ำ และกรองเอากากออกด้วยผ้าขาวบาง
สำหรับผลไม้แห้ง (เช่น มะตูม เก๊กฮวย กระเจี๊ยบ) จะนำไปต้มสกัดน้ำ และกรอง
เอากากออกด้วยผ้าขาวบาง ส่วนมะม่วง และลิ้นจี่ ซึ่งเป็นผลไม้ที่ออกผลผลิต
เป็นฤดูกาล ไม่สามารถออกผลผลิตได้ทั้งปี จะมีการทำน้ำผลไม้เข้มข้นแล้วแช่
่เย็นเก็บเอาไว้ เพื่อที่จะนำมาใช้ในการผลิตน้ำผลไม้ต่อไป โดยจะนำมาทำให้
้เจือจางด้วยน้ำต้มสุก

กระบวนการพาสเจอร์ไรส์จะดำเนินการที่อุณหภูมิประมาณ ๘๐ - ๙๕ องศา-
เซลเซียส โดยขึ้นอยู่กับชนิดของน้ำผลไม้วัตถุดิบ และไม่มีการเติมวัตถุกันเสีย
ดังนั้นน้ำผลไม้พาสเจอร์ไรส์ จึงต้องเก็บในที่ที่มีอุณหภูมิต่ำ (ไม่เกิน ๘ องศา-
เซลเซียส)

 
 
 
 
 
 
  ข้อมูลโดยละเอียด
 
 
 
 
 
ห้ามนำข้อมูลของโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา ไปเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๑ – โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา
จัดทำโดย งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา