กองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนใน
ถิ่นทุรกันดาร (กพด.)


       ผู้มีจิตศรัทธาสมทบ กองทุน กพด. สามารถหักลดหย่อนภาษีเงินได้พึงประเมิน
เป็นเงินบริจาคการกุศลสาธารณะได้ โดย
ร่วมสมทบทุนได้ ดังนี้ รายละเอียด >>>
     สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้าฯ ให้โครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จัดพิมพ์เอกสารต่างๆ ที่น่าสนใจ รวมทั้งสื่อต่างๆ เพื่อเผยแพร่แก่ผู้ที่สนใจ สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนางานโครงการตามพระราชดำริได้ต่อไป
    


 


 
 
 คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลเพื่อการ
พัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี


 


 

 

 

        
         สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ไปในชนบทห่างไกลและทุรกันดารทั่วประเทศมาตั้งแต่ยังเยาว์พระชันษา ได้ทอดพระเนตรเห็นสภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน ทำให้ทรงทราบปัญหาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นความยากจน ความขาดแคลนอาหารและปัจจัยต่างๆ การขาดบริการสาธารณสุขและการศึกษา จึงมีพระราชหฤทัยมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือเด็ก เยาวชน และประชาชนที่ด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดารเหล่านี้

  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเริ่มงานพัฒนาในปีพุทธศักราช ๒๕๒๓ โดยทรงทดลองทำโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน ๓ โรง เพื่อพัฒนาภาวะโภชนาการ และสุขภาพของเด็กที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร หลังจากนั้นได้ทรงขยายงานพัฒนาในด้านอื่นๆ อีก เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้ดีขึ้น พร้อมทั้งขยายพื้นที่การดำเนินงานมากขึ้นด้วย โดยโปรดเกล้าฯ ให้โครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี รับผิดชอบงานโครงการตามพระราชดำริต่างๆ

    การดำเนินงานโครงการพัฒนาตามพระราชดำริในถิ่นทุรกันดาร ทรงมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น โดยมององค์ประกอบของคุณภาพชีวิตเป็น ๔ ด้าน คือ ด้านสุขภาพอนามัย ด้านการศึกษา ด้านอาชีพ และด้านสิ่งแวดล้อม ในการพัฒนาจะยึดหลักการอนุรักษ์วิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมที่ดีงามของท้องถิ่น การส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน ทำโครงงานการศึกษา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่นในสถานศึกษา และการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น

    นอกจากนี้ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ดำเนินการพัฒนาพื้นที่แบบบูรณาการ คือ พัฒนาหลายๆ ด้าน ตามสภาพปัญหาของพื้นที่ ทั้งด้านเกษตร โภชนาการ สุขภาพอนามัย การศึกษา การส่งเสริมอาชีพ การอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการรักษาวัฒนธรรมท้องถิ่นในพื้นที่เฉพาะตามจังหวัดต่างๆ ทั่วทั้ง ๔ ภาคของประเทศ รวมถึงการพระราชทานความร่วมมือกับต่างประเทศ ซึ่งทรงมีพระราชประสงค์ที่จะส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งประเทศในภูมิภาคเอเชีย ให้มีสุขภาพดีมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นด้วย

 
  วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ในโรงเรียนพื้นที่จังหวัดนราธิวาส
รายละเอียด>>>


  วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ และเยี่ยมราษฎร ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
รายละเอียด>>>


    วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ในโรงเรียนพื้นที่กรุงเทพมหานคร
รายละเอียด>>>
ข่าวพระราชกรณียกิจย้อนหลัง>>


 
วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ สสท. จัดประชุมเพื่อหารือการเตรียมงานการประชุมวิชาการ โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริฯ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
รายละเอียด>>>


  วันที่ ๑-๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ สสท. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรสำหรับเจ้าหน้าที่โครงการ ๓ ศูนย์ 
รายละเอียด>>> 
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ สสท. ร่วมกับคณะเภสัช มหาวิทยาลัยมหิดล ประชุมหารือ เรื่องโครงการพัฒนาเครื่องสำอางผสมบุก ตามพระราชดำริฯ
รายละเอียด>>>
ข่าวกิจกรรมโครงการย้อนหลัง>>  การคัดเลือกบุตรครูตำรวจตระเวนชายแดน รับทุนการศึกษาพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒


             โครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดโครงการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-Radio เพื่อเป็นการขยายการศึกษาและเผยแพร่ความรู้วิชาการต่างๆ ให้แก่ประชาชนทั่วไป www.r-radionetwork.com
รายละเอียด >>           สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดน่านอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลากว่า ๒๐ ปี ได้ทอดพระเนตรเห็นพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมอย่างรวดเร็ว ทรงห่วงใยและทรงเห็นถึงความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเร่งฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าไม้ให้คืนสู่สมดุลโดยเร็วที่สุด จึงมีพระราชดำริให้หน่วยงานต่างๆ ร่วมมือกันในการจัดประชุมสัมมนา “รักษ์ป่าน่าน” ขึ้น
รายละเอียด >>


   


   
       สถานศึกษาในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มีจำนวนทั้งสิ้น ๘๗๑ แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน ๒๑๘ แห่ง โรงเรียนและห้องเรียนสาขา ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๒๒๑ แห่ง ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" และศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยมอแกน อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ ในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จำนวน ๒๘๒ แห่ง โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สถาบันปอเนาะ และโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จำนวน ๑๗ แห่ง โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในสังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จำนวน ๖๙ แห่ง โรงเรียนในสังกัดสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร จำนวน ๒๕ แห่ง และโรงเรียนและศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาเด็กวัยเตาะแตะ ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๓๙ แห่ง
รายละเอียด >>
ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธา ร่วมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน และโครงการโรงเรียนพระปริยัติธรรม จังหวัดน่าน ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยสมทบกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.๐ ๒๒๘๑ ๓๙๒๑
๐ ๒๒๘๒ ๖๕๑๑ รายละเอียด >>

ขอเชิญผู้ที่สนใจ เลือกซื้อสินค้าในโครงการส่งเสริมอาชีพตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สินค้าภาพวาดฝีพระหัตถ์ และหนังสือพระราชนิพนธ์ ที่ร้านภูฟ้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.๐ ๒๖๕๕ ๖๒๔๒-๓
หรือดูข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าได้ที่www.phufa.org
   
โครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๓
โทรศัพท์ ๐๒-๒๘๒-๖๕๑๑, ๐๒-๒๘๑-๓๙๒๑ โทรสาร ๐๒-๒๘๑-๓๙๒๓

Thailand Web Stat Truehits.net