ข่าวพระราชกรณียกิจ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
พระราชทานพระราชวโรกาสให้นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ
ที่ได้รับพระราชทานทุนการศึกษาไปศึกษาต่อ ณ สาธารณรัฐอินเดีย
เฝ้าทูลละอองพระบาท ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา

               
                สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ที่ได้รับพระราชทานทุนในระดับอุดมศึกษา จำนวน ๔ คน เฝ้าทูลละอองพระบาท เพื่อกราบบังคมทูลลาไปศึกษาต่อ ณ สาธารณรัฐอินเดีย เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา ดังนี้

                ๑. นางสาวปิญานุช สืบ จบการศึกษาระดับประถมจากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านกอเตย จังหวัดสุราษฎร์ธานี และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับพระราชทานทุนไปศึกษาต่อ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ณ วิทยาลัยภายใต้  Delhi University  กรุงนิวเดลี

                ๒. นางสาวนิติอร ไชยวิชิต จบการศึกษาระดับประถมจากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสิริราษฎร์ จังหวัดชุมพร และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจาก โรงเรียนสีคิ้ว “สวัสดิ์ผดุงวิทยา” จังหวัดนครราชสีมา ได้รับพระราชทานทุนไปศึกษาต่อ สาขาคอมพิวเตอร์ประยุกต์ ณ  Symbiosis International University  เมืองมุมไบ

                ๓. นางสาวฮายาศ สนิบู จบการศึกษาระดับประถมจากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านประกอบออก จังหวัดสงขลา และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจาก โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จังหวัดสงขลา ได้รับพระราชทานทุนไปศึกษาต่อ สาขาภาษาอังกฤษทั่วไป ณ  Loreto College  เมืองกัลกัตตา

                ๔. นางสาวจันทรัตน์ มีสุข จบการศึกษาระดับประถมจากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านน้ำแดง จังหวัดจันทบุรี และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจาก โรงเรียนศรียานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี ได้รับพระราชทานทุนไปศึกษาต่อ สาขาสารสนเทศคอมพิวเตอร์ ณ  Anna University  เมืองเจนไน


                ในการนี้ได้พระราชทานพระราโชวาทแก่นักเรียน เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อไปด้วย