ชาติไทยมีพระเจ้าแผ่นดิน ปกครองสืบต่อกันมาช้านาน พระ เจ้าแผ่นดินทรงรับผิดชอบดูแล และ คุ้มครองประชาชนให้มีความสุข

เมื่อบ้านเมืองเกิดศึกสงคราม พระองค์ทรงสู้รบและชนะข้าศึก เพื่อ ชาติไทยจะได้ไม่เป็นเมืองขึ้นของ ชาติอื่น แต่บางคราวบ้านเมืองเรา อ่อนแอ เราก็ตกเป็นเมืองขึ้น แต่ พระเจ้าแผ่นดินของเราก็ทรงพยายาม หาทางแก้ไขจนเราได้เอกราชคืนมา

พระเจ้าแผ่นดินทรงดูแลทุกข์ สุขของประชาชน เหมือนพ่อดูแล ลูก พระองค์ทรงทำนุบำรุงบ้านเมืองให้ เจริญก้าวหน้าและมีความมั่นคงทุก ด้าน

พระเจ้าแผ่นดินหลายพระองค์ ทรงคุณ และทรงทำประโยชน์แก่ชาติไทย อย่างสุดที่จะพรรณนาได้ ประชาชนจึง พร้อมใจกันยกย่องและถวายพระนามพระ องค์ว่า "มหาราช" หมายความว่า ทรงเป็น พระเจ้าแผ่นดินที่ยิ่งใหญ่[ จอหลัก | ดูรูป | เล่าให้ฟัง | วีดิโอ | ลับสมอง | ค้นข้อมูล | บทความ | ดูต่อ... ]
Copyright © 1997 Kanchanapisek Network Webmaster. All rights reserved.
Reproduction of the information contained in this web site without permission is prohibited.