คณิตศาสตร์มีแขนงใดบ้าง
เลขคณิต พีชคณิต เรขาคณิต
ตรีโกณมิติ สถิติ แคลคูลัส
เลขคณิต

[ขยายดูภาพใหญ่]
ในโรงเรียน เราเริ่มรู้จักกันคณิตศาสตร์จากการเรียนเลขาคณิต วิชานี้กล่าวถึงจำนวนและสัญลักษณ์ที่เขียนแทนจำนวน ซึ่งเราเรียกว่าตัวเลข ตลอดจนการดำเนินการต่างๆ เกี่ยวกับจำนวนได้แก่ การบวก ลบ คูณ หาร เป็นต้น ในชีวิตประจำวันของคนใช้เลขาคณิตเป็นส่วนมาก
พีชคณิต

[ขยายดูภาพใหญ่]
เป็นแขนงหนึ่งของคณิตศาสตร์ กล่าวถึงจำนวนในลักษณะต่างไปจากเลขาคณิตพีชคณิตใช้ตัวอักษร เช่น x และ y แทนจำนวนที่ยังไม่รู้ค่า เพื่อช่วยทำโจทย์เลขคณิตที่ยุ่งยากได้โดยง่าย พีชคณิตมีประโยชน์มากทั้งในด้านธุรกิจอุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์
เรขาคณิต

[ขยายดูภาพใหญ่]
เป็นแขนงหนึ่งของคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวกับรูปร่าง และขนาดของสิ่งของรอบๆ ตัวเรา เป็นวิชาว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างเส้นมุม การวัดพื้นที่และปริมาตร ส่วนที่กล่าวถึงรูปบนพื้นราบ เช่น รูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า รูปจัตุรัสและวงกลม เรียกว่า เรขาคณิตระนาบ ส่วนที่กล่าวถึงรูปทรง เช่น ลูกบาศก์ ทรงกลม กรวยกลม และกรวยเหลี่ยม (พีระมิด) เรียกว่า เรขาคณิตสามมิติ มีประโยชน์ในการก่อสร้าง เช่น การออกแบบสร้างอาคาร การสร้างถนน สะพานและเขื่อนกั้นน้ำ การคำนวณในวิชาดาราศาสตร์ การเดินเรือ การสำรวจ และการรังวัดที่ดิน
ตรีโกณมิติ

[ขยายดูภาพใหญ่]
เป็นแขนงหนึ่งของคณิตศาสตร์ ว่าด้วย การวัดรูปสามเหลี่ยมต่าง ๆ โดยหาความสัมพันธ์ระหว่างด้าน มุม และพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม มีความสำคัญต่อวิชาดาราศาสตร์ การเดินเรือ และงานสำรวจใช้ในการคำนวณส่งสูงของภูเขา และหาความกว้างของแม่น้ำ มีประโยชน์มากสำหรับวิชาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และการศึกษาเกี่ยวกับวัตถุ ซึ่งมีสภาพเป็นคลื่น เช่น แสง เสียง แม่เหล็กไฟฟ้าและวิทยุ ส่วนที่กล่าวถึงรูปสามเหลี่ยมบนพื้นราบเรียกว่า ตรีโกณมิติระนาบ ส่วนที่กล่าวถึงรูปสามเหลี่ยมบนพื้นผิวทรงกลมเรียกว่า ตรีโกณมิติทรงกลม
สถิติ

[ขยายดูภาพใหญ่]
เป็นแขนงหนึ่งของคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวกับการตัดสินใจในกรณีที่ต้องเผชิญกับสภาวะของความไม่แน่นอน คำว่า "สถิติ" อาจหมายถึงตัวเลขที่หามาได้จากปริมาณที่ต้องการศึกษา เช่น สถิติเกี่ยวกับผลผลิตทางการเกษตร ราคาสินค้าและปริมาณน้ำฝน เป็นต้น โดยทั่วไปวิชาสถิติเป็นวิชาที่เกี่ยวกับวิธีการเก็บรวบรวมและนำเสนอผลที่ได้จากการสังเกต และการสรุปผลที่เกี่ยวกับเรื่องที่ต้องการศึกษาทั้งหมด โดยใช้บางส่วนที่เลือกมาพิจารณา
แคลคูลัส

[ขยายดูภาพใหญ่]
เป็นแขนงหนึ่งของคณิตศาสตร์ กล่าวถึงปริมาณที่เปลี่ยนแปลงค่าอยู่ทุกขณะ และเราสามารถคำนวณได้ว่า การเปลี่ยนแปลงนั้นเกิดขึ้นเร็วหรือช้าเพียงใด ตัวอย่างของปริมาณเช่นนี้ ได้แก่ จำนวนพลเมืองของประเทศ ความเร็วของวัตถุเคลื่อนไป เช่น ความเร็วของจรวดหลังจากถูกยิงขึ้นสู่ท้องฟ้า การบอกตำแหน่งของดาวเคราะห์ที่หมุนรอบดวงอาทิตย์ แคลคูลัสเป็นวิชาคณิตศาสตร์ชั้นสูง มีประโยชน์มากสำหรับวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์แขนงต่าง ๆ
หัวข้อก่อนหน้าหัวข้อถัดไป