๑. ความเป็นมาการจัดทำหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ฉบับเสริมการเรียนรู้
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ที่ปรึกษาโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระราชดำริให้จัดทำหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ที่มีขนาดเล็ก พกพาสะดวก ราคาไม่แพง เพิ่มขึ้นจากหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ที่ได้จัดพิมพ์เผยแพร่อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีหนังสือที่เป็นแหล่งค้นความรู้แพร่หลายในหมู่เยาวชนให้มากยิ่งขึ้น

๒. แนวทางการจัดทำหนังสือ
๒.๑ เป็นหนังสือขนาดพ็อกเก็ตบุ๊ก หนาประมาณ ๒๐๐ หน้า ภาพประกอบสี่สีทั้งเล่ม และให้มีราคาย่อมเยาที่เด็กจะซื้อได้
๒.๒ เนื้อหาบรรจุเล่มละ ๓ เรื่อง โดยคัดเลือกเรื่องที่น่าสนใจจากหนังสือสารานุกรมไทยฯ เล่มใหญ่ และเนื้อเรื่องสอดคล้องกันทั้ง ๓ เรื่อง เรียบเรียงใหม่ให้มีสำนวนเดียว ให้อ่านง่าย เหมาะแก่เยาวชนอายุระหว่าง ๑๐ - ๑๕ ปี หรือนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายถึงมัธยมศึกษาตอนต้น
๒.๓ จัดทำปีละ ๓ เล่ม เล่มแรกออกเดือนพฤษภาคม เล่มที่สองเดือนกันยายน และเล่มที่สามออกเดือนธันวาคม ของทุกปี
๒.๔ ใช้ชื่อหนังสือว่า สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ฉบับเสริมการเรียนรู้


หนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ฉบับเสริมการเรียนรู้

รายชื่อเรื่องในสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ฉบับเสริมการเรียนรู้ เล่มที่:
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
[ ฉบับกาญจนาภิเษก|หนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ]
มีอะไรบ้างในโครงการ :


หนังสือสารานุกรมไทย ฉบับเสริมการเรียนรู้
เล่มที่ ๑ พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. ๒๕๔๘ มีทั้งหมด ๓ เรื่อง คือ
ไม้ดอกหอมของไทย ไม้ในวรรณคดีไทย และสมุนไพร
เล่มที่ ๒ พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. ๒๕๔๘ มีทั้งหมด ๓ เรื่อง คือ
อาหารไทย โภชนาการ และการปลูกพืชไร้ดิน
เล่มที่ ๓ พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. ๒๕๔๘ มีทั้งหมด ๓ เรื่อง คือ
ลำดับพระมหากษัตริย์ไทย สังคมและวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาชาวบ้าน
เล่มที่ ๔ พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. ๒๕๔๙ มีทั้งหมด ๓ เรื่อง คือ
การช่างและหมู่บ้านช่าง การละเล่นพื้นเมือง นิทานพื้นบ้าน
เล่มที่ ๕ พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. ๒๕๔๙ มีทั้งหมด ๓ เรื่อง คือ
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ สัตว์ในระบบนิเวศป่าชายเลน สวนพฤกษศาสตร์
เล่มที่ ๖ พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. ๒๕๔๙ มีทั้งหมด ๓ เรื่อง คือ
ศิลปาชีพ ตุ๊กตาไทย หัตถกรรมพื้นบ้าน

[ จอหลัก | พระราชดำริ | โครงการ | สารานุกรมไทย | ลับสมอง | ค้นข้อมูล | ติดต่อ ]
Copyright ? 1997 Thai Junior Encyclopedia Project Webmaster . All rights reserved.
Reproduction of the information contained in this web site without permission is prohibited
.


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๔๑ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๓๗
ห้ามนำข้อมูลของเครือข่ายนี้ ไปเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร