คลีนิคนิรนาม
สภากาชาดไทย


โรคเอดส์ได้แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วในประชาชนคนไทย โดยทั่วไป ปัจจุบันวิธีการอย่างเดียวที่จะรู้ว่าติดเชื้อเอดส์หรือไม่? ทำได้โดยการตรวจเลือด หลายคนที่มีพฤติกรรมเลี่ยงหรือคู่ นอนมีพฤติกรรมเสี่ยงต้องการรู้ว่าตนเองติดเชื้อเอดส์ หรือไม่? เพื่อที่จะดูแลสุขภาพตนเอง ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม หรือป้องกัน ไม่ให้ผู้อื่น หรือคนที่ตนรักติดเชื้อเอดส์ตามไปด้วย คนเหล่านั้นไม่กล้าไปโรงพยาบาลหรือไปคลินิกเพื่อ ตรวจเลือด เพราะกลัวผลกระทบที่จะเกิดตามมา ถ้ามีผู้อื่น ทราบว่าไปตรวจเลือดเอดส์ หรือทราบว่ามีเลือดบวก มีอีกหลายคน ที่ไปตรวจเลือดตามสถานรักษาพยาบาลต่างๆ ซึ่งเป็นไปอย่างโจ่งแจ้ง ผลการตรวจไม่เป็นความลับ เพราะชื่อและที่อยู่ของคนมีเลือด เอดส์บวกจะต้องรายงานไปยังกระทรวงสาธารณสุข อาจมีเจ้าหน้าที่ ติดตามไปที่บ้านหรือที่ทำงาน ทำให้ผู้อื่นทราบว่าติดเชื้อเอดส์ เกิดความรังเกียจ และเสื่อมเสียชื่อเสียงทั้งของตนเอง และครอบครัว ทำให้เกิดปัญหา ติดตามมามากมาย บางทีจนถึงกับฆ่าตัวตาย หรืออาจไม่ได้รับคำปรึกษา ที่ถูกต้องเหมาะสม ทำให้เกิดการตกใจ ผิดหวัง กลัวอย่างรุนแรง หรือขาดคนที่ จะปรึกษาด้วย ขณะเดียวกันมีคนอีกไม่น้อยที่ยังคิดว่า ตรวจไปก็ช่วย อะไรไม่ได้ ทำตัวอย่างเก่าดีกว่าดังนั้นไม่กล้าไปตรวจเลือด การป้องกันตนเองและผู้อื่นก็มีน้อยลง ยิ่งเพิ่มการระบาดของ โรคเอดส์มากขึ้น

โครงการโรคเอดส์ สภากาชาดไทย ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว คือ ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการตรวจ การไม่ได้รับคำปรึกษาก่อนและ หลังการตรวจ การไม่มีบริการทางการแพทย์ต่อเนื่องครบวงจร และ ผลการตรวจไม่เป็นความลับ โครงการโรคเอดส์ สภากาชาดไทย จึงจัดตั้ง “คลีนิคนิรนาม” ขึ้นเพื่อให้ประชาชนได้สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับ โรคเอดส์ และตรวจโรคเอดส์โดยมุ่งให้ได้รับคำปรึกษา คำแนะนำอย่างดี ทั้งก่อนและหลังการตรวจเลือดโดยไม่ต้องบอกชื่อ และที่อยู่ สำหรับ ผลการตรวจนั้นผู้มารับคำปรึกษาจะทราบเพียงคนเดียว คลีนิคนิรนาม ได้รับการเห็นชอบจากกระทรวงสาธารณสุขแล้วว่า ไม่ต้องรายงาน ชื่อและที่อยู่ของผู้ที่มีเลือดเอดส์บวกให้กระทรวงทราบ” นอกจาก นี้คลีนิคนิรนาม สภากาชาดไทยจะเป็นตัวอย่างในการดำเนินการ จัดตั้งคลินิกนิรนามของกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานต่างๆ ตามจังหวัด อื่นๆ ต่อไป


หลักการ
 1. คลีนิคนิรนาม ยึดหลัก รักษาความลับ โดย ไม่มี การใช้ชื่อ ไม่มี การจดที่อยู่ ของผู้มารับบริการ แต่ทุกคนจะมี เลขรหัส แทนตัว
 2. คลีนิคนิรนาม ให้บริการ เป็นส่วนตัว มีห้องให้คำ ปรึกษา เฉพาะบุคคล โดยไม่ปะปนกับผู้มารับบริการคนอื่นๆ
 3. คลีนิคนิรนาม ให้บริการสำหรับ โรคอื่น ด้วยคือ ไวรัส ตับอักเสบ และซิฟิลิสไม่จำเป็นต้องมาตรวจโรคเอดส์อย่างเดียว
 4. คลีนิคนิรนาม ให้บริการ รับปรึกษาเฉย ๆ โดยไม่ต้อง ตรวจเลือดก็ได้ ถ้ายังไม่พร้อมที่จะรับการตรวจเลือด

จุดมุ่งหมาย
 1. ให้ประชาชนกล้าเข้ามารับความรู้ คำปรึกษา คำแนะนำ และ ตรวจเลือด โดยจะไม่เกิดผลกระทบต่อตนเองและครอบครัว
 2. ให้ประชาชนนำความรู้และผลการตรวจเลือด ที่ได้ไป ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ของตนเอง และผู้อื่นเพื่อลดการ เสี่ยงต่อการติดเชื้อ และลดการแพร่โรคแก่ผู้อื่น
 3. ให้ประชาชนรู้สึก สดชื่น ผ่อนคลาย กว่าการเข้าไปรับ บริการในโรงพยาบาล หรือสถานรักษาพยาบาลอื่นๆ เพราะ คลีนิคนิรนามตั้งอยู่ในบริเวณ สถานเสาวภา ซึ่งมีบรรยากาศ ร่มรื่น เขียวขจี ด้วยต้นไม้นานาพันธุ์ เจ้าหน้าที่ทุกคน ยินดีให้บริการ อย่างเป็นกันเอง และเป็นมิตร แก่ผู้มารับบริการ ทุกเพศ ทุกวัย ทุกเชื้อชาติ ทุกศาสนา ทุกอาชีพ อย่างเท่าเทียมกัน

บริการที่จัดให้
 1. ให้ คำปรึกษาและความรู้ เกี่ยวกับโรคเอดส์ โรค ซิฟิลิส และโรคไวรัสตับอักเสบ (ทั้ง 3 โรคนี้มีวิธีการติดต่อคล้ายคลึงกันโดยทางเลือด และทางเพศสัมพันธ์) การนำโรคทั้ง 3 มารวมอยู่ในคลินิก เดียวกัน จะทำให้ผู้มารับบริการไม่เคอะเขินกล้าเข้ามาในคลีนิค นิรนาม เพราะ อาจมาขอรับบริการเกี่ยวกับโรคอื่นที่ไม่ใช่ โรคเอดส์ก็ได้
 2. ให้บริการตรวจโรคทั้ง 3 โดยการ ตรวจเลือด
 3. ให้บริการ ส่งต่อ ผู้ติดเชื้อทั้ง 3 โรค ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ รับการบำบัดรักษาที่ถูกต้อง หรือเฉพาะต่อไป
 4. ให้การ ฝึกอบรม บุคลากรจากองค์กรอื่นๆ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อจัดตั้งคลินิกนิรนามแห่งอื่น

ขั้นตอนการให้บริการ
 1. ผู้มาติดต่อจะได้รับการต้อนรับจากพนักงานต้อนรับ และเชิญเข้าไปในห้องรับคำปรึกษาพร้อมเอกสาร 1 ชุด (ซึ่งแนะนำ การให้บริการของคลินิก ใบแสดงความจำนงขอรับการตรวจเลือด แบบสอบถามข้อมูล และใบแนะนำให้มาฟังผลการตรวจเลือด) เอกสาร แต่ละชุดจะมีเบอร์เฉพาะตัว ไม่มีการใส่ชื่อและที่อยู่ ในเอกสารแผ่นใด ๆ ทั้งสิ้น
 2. ผู้ให้คำปรึกษา (counselor) จะพูดคุยสอบถามความต้องการ ของผู้รับบริการโดยให้ความรู้ คำปรึกษา คำแนะนำ และตอบข้อสงสัย เกี่ยวกับโรคเอดส์ โรคซิฟิลิล และโรคไวรัสตับอักเสบ พร้อมทั้งให้เอกสาร เกี่ยวกับโรคดังกล่าว นำไปศึกษาด้วยตนเอง เป็นการเพิ่มเติมภายหลัง
 3. หลังจากให้คำปรึกษาแล้ว หากผู้รับบริการไม่ต้องการ เจาะเลือด ก็สามารถกลับได้ทันที ถ้าต้องการเจาะเลือด สามารถขอเจาะเลือด ตรวจโรคใดโรคหนึ่งใน 3 โรคดังกล่าวได้ตามต้องการ
 4. เมื่อกลับมาฟังผล (ในกรณีเจาะเลือด) เจ้าหน้าที่จะเชิญในห้อง ผู้ให้คำปรึกษาเป็นผู้แจ้งผลการตรวจเลือดพร้อมให้ คำปรึกษา คำแนะนำ และตอบข้อสงสัยอื่นๆ ถ้าผลการตรวจเลือดเป็นลบ จะแนะนำให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อป้องกันการติดเชื้อต่อไป ถ้าผลการ ตรวจเลือดเป็นบวก จะแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันการแพร่ กระจายโรคให้ผู้อื่น การดูแลรักษาสุขภาพกายและสุขภาพจิต ของตนเอง พร้อมทั้งแนะนำศูนย์ส่งต่อ (referral center) ที่สามารถไปรับการ ดูแลรักษาที่เหมาะสมกับโรคหรืออาการที่มีอยู่ต่อไป (ไม่ว่าจะเป็น โรคเอดส์ ซิฟิลิส หรือไวรัสตับอักเสบ)

สถานที่ตั้ง
ด้านหน้าของกองวิทยาศาสตร์ สภากาชาดไทย (สถานเสาวภา หรือ สวนงู) ถนนพระราม 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 256-4108, 256-4109
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ เวลา 12.00 - 19.00 น.
เสาร์ เวลา 09.00 - 12.00 น.
เว้น วันอาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์

อัตราค่าบริการ
1. การให้คำปรึกษา ฟรี
2. ตรวจเอดส์แบบธรรมดา 80 บาท
3. ตรวจเอดส์แบบทราบผลทันที 200 บาท
4. ตรวจซิฟิลิส 50 บาท
5. ตรวจไวรัสตับอักเสบบี 70 บาท

อัตราค่าบริการ
แบบธรรมดา แบบทราบผลทันที
1. ตรวจเอดส์ (ทางเลือด) 80 บาท 200 บาท
2. ตรวจเอดส์ (ทางน้ำลาย) 80 บาท 200 บาท
3. ตรวจไวรัสตับอักเสบบี 70 บาท 200 บาท
4. ตรวจซิฟิลิส 50 บาท 60 บาท
การให้คำปรึกษาแนะนำ ฟรี