รูปดวงตราประจำจังหวัด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รูปดวงตราประจำจังหวัด
ลักษณะภูมิประเทศ
ลักษณะโดยทั่วไป ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีความลาดเอียงจากทิศตะวันตก ซึ่งเป็นเทือกเขาตะนาวศรี อันเป็นเทือกเขากั้นระหว่างพรมแดนไทย กับพม่าลงสู่ด้านตะวันออก ซึ่งเป็นอ่าวไทย และมีเทือกเขาและภูเขากระจัดกระจายทั่วไป ทั้งบริเวณชายฝั่งทะเล และบริเวณส่วนกลางของพื้นที่จังหวัด เทือกเขาที่สำคัญ ได้แก่ เทือกเขาสามร้อยยอด ซึ่งมีความสูงโดยเฉลี่ยของเทือกเขาด้านตะวันออก ประมาณ 750 เมตร เหนือระดับน้ำทะเลสูงสุด 1,215 เมตร ต่ำสุด 306 เมตร ส่วนความสูงจากระดับน้ำทะเลแถบชายฝั่งตะวันออกโดยเฉลี่ยประมาณ 1-5 เมตร จะเห็นได้ว่าพื้นที่มีความลาดชันค่อนข้างสูง ดังนั้นจึงเกิดมีลำห้วยกระจัดกระจายทั่วไปในทะเลอ่าวไทยทั่วไปในทะเลอ่าวไทยใกล้ชายฝั่ง มีเกาะเล็กเกาะน้อย จำนวน 17 เกาะ เกาะที่มีประชาชนอาศัยอยู่ ได้แก่ เกาะจาน และเกาะทะลุ ทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัด เป็นแนวเขตจังหวัด ไม้ที่สำคัญได้แก่ ไม้ยาง ไม้ยูงไม้ตะแบก ไม้ตะเคียน ไม้จำปา ไม้นาคบุตร
สำหรับแหล่งน้ำธรรมชาติ ที่สำคัญ มี 5 สาย ได้แก่ แม่น้ำปราณบุรี แม่น้ำกุยบุรี แม่น้ำบางสะพาน คลองนาบางรม และคลองกรูด

ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ แผนที่จังหวัด คำขวัญประจำจังหวัด สัญลักษณ์ประจำจังหวัด
Home Page โครงการสื่อปฏิสัมพันธ์ของชาติ สถานที่สำคัญ บุคคลสำคัญ วิถีชีวิต ภูมิปัญญา ของดีท้องถิ่น เอกสารสำคัญ ธรรมชาติวิทยา ดัชนี ข้อเสนอแนะ