ประวัติความเป็นมา
องค์ประกอบการแสดง
เครื่องแต่งกาย
โอกาสที่แสดง
เครื่องดนตรี
ชมวิดีโอตัวอย่างของโนรา
ท่ารำของโนรา