พระพุทธศาสนา
พระสืบสายวรรณศิลป์ตราบดินฟ้า
อนุรักษ์สถาปัตยกรรมไทย
วิชาประวัติศาสตร์
อนุรักษ์งานช่างไทย
อนุรักษ์มรดกไทยด้านภาษาไทย
อนุรักษ์ทางด้านโบราณคดี
การดนตรีไทย