รูปดวงตราประจำจังหวัด จังหวัดสุโขทัย รูปดวงตราประจำจังหวัด
ผู้นำทางศาสนา
พระราชประสิทธิคุณ (ทิม ยสทินฺโน)

ประวัติ พระราชประสิทธิคุณเดิมชื่อ ขาว มุ่งผล เกิดเมื่อวันเสาร์ สิงหาคม ๒๔๒๔ ที่ตำบลไผ่ดำ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง มารดาได้เสียชีวิตเมื่อคลอดบุตรคนสุดท้อง บิดาได้นำเด็กชายขาวไปฝากพระที่วัดมหาดไทย อำเภออ่างทอง ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น เด็กชายทิมและมีโอกาสติดตามพระที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ เข้าเรียนหนังสือที่วัดนวลนรดิศ บวชเป็นสามเณร จบชั้น ๓ จึงสึกออกมา ช่วยโยมทำนา พออายุครบ ๒๐ ปี บวชเป็นพระภิกษุ จำพรรษาที่กรุงเทพฯ วัดอนงคาราม มีหน้าที่พิเศษคือช่วยสอนหนังสือขอม แก่นักเรียนและนักธรรมจนได้รับยศสมณศักดิ์เป็นฐานาที่สมุห์ มีหน้าที่คอยรับเสด็จสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณ วโรรสสมเด็จฯ โปรดมาก ได้ส่งพระทิม ฉายา ยสทินฺโน เป็นเจ้าคณะแขวงอำเภอเมืองสุโขทัยระยะนั้น พระทิมได้ร่วมตั้งโรงเรียน นักธรรมตรีขึ้นที่ อำเภอเมืองสุโขทัยพระสมุห์ทิมเป็นพระครูประทวนได้ ๘ เดือน ก็ได้รับตราตั้งเป็นอุปัชฌาย์และได้รับสัญญาบัตร เป็นพระครูวินัยสาร เจ้าคณะแขวงอำเภอเมือง และอำเภอกงไกรลาศ รวม ๒ แห่ง
เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๒ เป็นรองเจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย ๒๔๙๐ เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ๒๕๐๘ เป็นเจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย จนถึงมรณภาพ รวมสิริชนมายุ ๘๙ ปี
ผลงาน
ผลงานเด่น คืองานอนุรักษ์โบราณวัตถุและโบราณสถานอันล้ำค่า ในสมัยสุโขทัย ให้คงอยู่ด้วยการเก็บรวบรวมเอง และร่วมมือชี้แนะกรมศิลปากรในการบูรณะโบราณสถาน เป็นบุคคลที่ขยันในการจดบันทึกและถ่ายทอดเรื่องราวที่ได้รับรู้ มาเป็นประโยชน์ต่อการค้นคว้าศึกษาของอนุชนรุ่นหลังเป็นอย่างยิ่ง

Home Page โครงการสื่อปฏิสัมพันธ์ของชาติสถานที่สำคัญบุคคลสำคัญวิถีชีวิตภูมิปัญญาของดีท้องถิ่นเอกสารสำคัญธรรมชาติวิทยาดัชนีข้อเสนอแนะ