พระราชนิพนธ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
   
 
 
 
 
 

จากการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชฯ เสด็จพระราชดำเนิน
ทรงเยี่ยมพสกนิกรในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะให้ประชาชน
อยู่ดีีมีสุขตามสมควรแก่อัตภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ประกอบอาชีพด้านการเกษตร
ซึ่งถือว่า เป็นอาชีพหลักของประเทศ จึงทำให้เกิด “โครงการส่วนพระองค์ เกี่ยว
กับการเกษตร สวนจิตรลดา”
ภายในบริเวณพระตำหนักจิตรลดารโหฐานอันเป็น
เขตพระราชฐานที่ประทับ ในปีพุทธศักราช ๒๕๐๔

โครงการส่วนพระองค์  สวนจิตรลดา มุ่งเน้นการดำเนินงานโดยยึดหลักปรัญชาิ
“เศรษฐกิจพอเพียง” ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งให้ความสำคัญกับการ-
พัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรอย่างยั่งยืน ให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้
ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ
การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรภายในประเทศ เพื่อลดการนำเข้าจากต่างประเทศ
และการนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยใช้กระบวน-
การผลิตที่ง่าย แต่มีประสิทธิภาพ ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายนอกจากนี้ ยังดำเนิน-
การภายใต้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ที่มีการศึกษา ทดลอง บันทึกรวบรวมข้อมูล
และผลการศึกษา เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ให้แก่เกษตรกร และผู้ที่สนใจทั่วไป

 
 
 
 
 
 

โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา มีวัตถุประสงค์หลักในการดำเนินงาน ๓ ประการ คือ
๑.เป็นโครงการทดลองเพื่อหาวิธีแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับงานทางด้านเกษตรกรรมต่าง ๆ
๒.เป็นโครงการตัวอย่าง ให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาทำการศึกษา และ้สามารถนำไป
        ดำเนินการเองได้
๓.เป็นโครงการที่ดำเนินงานโดยไม่หวังผลตอบแทนเชิงธุรกิจ
 
 
  การดำเนินงานของโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา แบ่งออกเป็น  
 

โครงการไม่ใช่ธุรกิจ เป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานราชการ รวมทั้ง หน่วยงานจากภาคเอกชน ที่ปฏิบัติงานสนองพระราชดำริเกี่ยวกับการพัฒนาด้านการเกษตร
ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติิ และสิ่งแวดล้อม

 
 

โครงการกึ่งธุรกิจ เป็นโครงการที่มีกระบวนการแปรรูปวัตถุดิบทางการเกษตร รวมทั้ง
จำหน่ายผลิตภัณฑ์ในราคาที่ไม่หวังผลกำไร เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนบริโภคสินค้าที่ผลิต
ได้เองภายในประเทศ โดยรายได้จะนำมาใช้บริหารจัดการภายในโครงการต่อไป

 
 
 
 
   
 

ความหมายของตราสัญลักษณ์

 
  โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา

 
  “พระมหาพิชัยมงกุฎ”หมายถึงพระมหากษัตริย์เนื่องจาก โครงการส่วนพระองค์
สวนจิตรลดา เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นเจ้าของ
 
  “รัศมี” แสดงถึง พระมหากรุณาธิคุณในการที่ทรงให้การสนับสนุนและพระราชทาน
ความช่วยเหลือแก่เกษตรกร
 
 

“สีเขียว” หมายถึง การเกษตรกรรม เนื่องจากโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดาเป็น
โครงการที่สนับสนุน เผยแพร่ และพัฒนาทางด้านการเกษตรตามแนวพระราชดำริ

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา
พระราชวังดุสิต แขวงจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๓
     
  โทรศัพท์ : ๐ ๒๒๘๒ ๗๑๗๑-๔ หรือ ๐ ๒๒๘๒ ๑๑๕๐-๑  
  งานธุรการ ต่อ ๔๑๐๓-๕  
  งานนำชม ต่อ ๔๑๐๖-๗  
  งานจัดจำหน่าย ต่อ ๔๒๐๑, ๔๒๑๒, ๔๒๑๖  
  งานประชาสัมพันธ์ ๐ ๒๒๘๑ ๗๙๙๙ ต่อ ๒๑๐๓, ๒๑๒๔  
  งานฝึกอบรม ๐ ๒๒๘๑ ๗๙๙๙ ต่อ ๒๑๓๑  
 
 
ห้ามนำข้อมูลของโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา ไปเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๑ – โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา
จัดทำโดย งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา